Hướng dẫn - Copy nhạc vào VOLUME

Thực hiện trên máy tính chạy hệ điều hành Windows
1. Đảm bảo chức năng Sharing Control đang được bật (Menu > System > Sharing Control : ON)
2. Chép nhạc bạn muốn vào thư mục NAS theo đường dẫn: \\VOLUME\volume-share\NAS
3. Cập nhật nhạc vừa chép vào Library: (Menu > Library > UPDATE LIBRARY)
* Thực hiện tương tự khi muốn Xóa nhạc ra khỏi VOLUME.

Tham khảo thêm Video hướng dẫn.