Driver và Phần mềm cáp đo nhiệt usbtemp


Hướng dẫn cài đặt - bản tiếng Anh 
Document Name
File
Version
Type
UsbTemp Installation Guide
(in English)
Update
(2019-5-04)
PDF

PL2303 Windows Driver 
Driver Installer
File
Installer
Version
OS Support
Standard Driver
1.20.0
(2018-7-30)
Windows XP/7/8/10

Maxim 1–wire driver
Driver Installer
File
Installer
Version
OS Support
1-wire x64
v.4.05
Windows 64bit
1-wire x86
v.4.05
Windows 32bit

Program software
Program Name
File
Installer
Version
OS Support
v.2.25
Windows
Onewire Viewer
v.3.15
Java application requires Java RTE
(Run.bat, OneWireViewer.jar, OneWireAPI.jar)
Tài liệu hướng dẫn tiếng Anh - pdf